Rotuman

A'es'ao'ak ne ta NZ COVID-19 app het la af'ak te' ne 'ou ruerue

COVID-19 Christmas Special: Rotuma Community episode

Previous update

We produced a 6 series video update for all the latest information from 24 April 2020 - 27 May 2020, they can be viewed here:

View previous update: Episode 6

View previous update: Episode 5

View previous update: Episode 4

View previous update: Episode 3

View previous update: Episode 2

View previous update: Episode 1

Resources 

Kel'åk hün se 'af'af te'is I Testing - Updated 29 August 2020

Aʻesʻaoʻåk ne Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing

Aʻesʻaoʻåk ne Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing image

Make school unstoppable image  

Teʻ ne iris ne la hoʻim ʻe hanuḁ tūtū ne pō raksaʻ ʻe ʻafʻaf teʻis COVID-19 kop la sḁkior ma kelʻåk hoiʻåk hün se ʻafʻaf teʻis | Additional COVID-19 tests for returnees from higher-risk countries

Vḁi ne ʻafʻaf teʻis COVID-19 | COVID-19 vaccines

Rotuman COVID-19 booklet - Alert level 3 information and testing stations available in Auckland

Rogrog ne mou se COVID-19 Coronavirus

  • COVID-19 forås a‘ti‘ ‘e fifih ne leum ‘e he‘jia ma koho, ma av ne ‘äe ‘af‘afa fu‘ ‘e ‘ou hanue ta la po la fu‘ḁkia forås ne ‘af‘af te‘is; he‘jiḁ ma koh se ‘ou isfu ne si‘u ma sor a‘lelei ‘ou si‘u ‘e sop ta (ma a‘mamas a‘lelei pau!)
  • Kepoi ka ‘äe kokon ‘e rēko ‘af‘af te‘is ma pā ‘es hḁiasoag la a‘tafan, Healthline ma ‘on majat väe pau se COVID-19 he‘ se 0800 358 5453 ma säe ofrau se ta le‘et la hḁifäegag ‘e av het ma, ‘e laloag ne gasav ta, rån ne pӧg.
  • Nōnō ka ‘äe ‘amnåk‘åk la rou Niu Sirḁgi la la‘ se ta hanuḁ sousou, figalelei ka ‘äe kat seminte rou ra Niu Sirḁgi, hat ma sḁkior se Safe travel website ma IATA Travel Centre website tape‘ma.
  • Kepoi ka ‘äe pa ‘inea a‘toton, a‘fumou‘åk ne aier‘åk rogrog ne mou se ‘af‘af te‘is ma figalelei ma hat se: https://covid19.govt.nz/