Skip to content

Tuku mai au fautuaga e uiga ki te ata fakatakitaki ma takiala o na Gagana Pahefika

Tuku mai au fautuaga e uiga ki te ata fakatakitaki ma takiala o na Gagana Pahefika

Ko na gagana Pahefika ni vaega tāua iena e o te tatou aganuku, fakahinomaga ma te ola malolo lelei

Kua tuku fakatahi e kimatou ni Ata Fakatakitaki ma ni Takiala mo na Gagana e 9 a te Pahefika ke mafai ai ke fakatutupu te numela o kilatou e fakaaogā na gagana Pahefika i luga o Aotearoa.

Kafai e iei he lehona na maua mai i te pa mai o te KOVITI-19, ko te fakatāuaga o te Gagana mo fehokotakiga ma fehoahoaniga mo o tatou tagata. Ko he fakatuhatuhaga na maua i te tuhigāigoa o te tauhaga 2013-2018 na kitea ai te maualalo o te numela o tagata Pahefika e tautatala iā latou gagana.

Pe ko koe he tamaiti talavou, he ulugā matua, he faiaoga, he takitaki i loto o te nuku, pe he tino e fiafia ke fakaolaola na gagana Pahefika – e talia e kimatou ni o manatu e kaumai. E fiafia foki kimatou ke tuku mai ni manatu fakaali o na pihinihi, kaulotu ma ni ietahi fakalapotopotoga e tautua i loto o na komiuniti o tagata Pahefika.

Ko na talatalanoaga e kamata i te aho 4 o Oketopa ke pa ki te aho 12 o Novema.

Ata Fakatakitaki ma na Takiala mo na Gagana Pahefika - Fehili agai ki na Fakatalatalanoaga 

Ko te Takiala o na Gagana a te Pahefika ka kotokoto mai e kilatou na mea e manakomia ke lagolago ai ki te fakaolaolaga o na Gagana Pahefika i Aotearoa.

Mo te fano lelei ki mua o te Takiala o te Gagana Pahefika e manakomia e kimatou he koutou hao, manatu fakaali kae ke iloa ai e kimatou na mea e fofou koutou ki ei.

Ko kimatou e fehili atu ki ni o koutou hao ma ni koutou mafaufauga ke tali ai o koutou manakoga ki ni mea e fofou ke fakatutupu ai te Ola o na Gagana a tagata Pahefika i Aotearoa.

Ka fakaaogā to hao ke fakamautū ai na Takiala o na Gagana Pahefika ma tuku atu ai ni fautuaga ki te Malo mo ni fehoahoaniga ke fakaolaola ai te Gagana tautala a tagata Pahefika i Aotearoa.

Ko na talatalanoaga e kamata i te aho 4 o Oketopa ke pa ki te aho 12 o Novema.

E mafai ke fai ho leo:

  • E avanoa mo koe na pepa o fakamatalaga i luga o te uepehaite ke tuku hako mai ai o lagona fakaalia, kae puipuia lelei.
  • Tuku atu o manatu ma o lagona i te imeli: [email protected]  
    Fehokotaki mai kimatou i ni o manatu ma ni au fautuaga pe ni fehili foki.

Fakafehokotaki te Matāeke o Tagata Pahefika i te imeli: [email protected]

Ko o koutou lagona e fakapa mai e hē tākua ai koe pe ko to igoa ona ko na fakamatalaga uma e tuku fakatahi.  Kae hove, ko to igoa e i lā tuku ki te lihi o te lipoti mulimuli e tākua ai kilatou na fehoahoani mo ienei talatalanoaga.  Kafai ko koe e fofou ke na he tākua to igoa, fakamolemole fakailoa mai ki a te kimatou.

Tuku mai au fautuaga e uiga ki te ata fakatakitaki ma takiala o na Gagana Pahefika


Ko he ata fakatakitaki ma Takiala o na Gagana a te Pahefika e tolu ia gāoioiga tāua kua fuafua e lagolago ki ei mo te agai ki mua i Aotearoa:

  • Fakatinoga tāua 1:Hui na kikilaga ke fakamautinoa te fakatāua o te fakaaogaga o na gagana Pahefika
  • Fakatinoga tāua 2: Fakalahi ni avanoaga ma ni auala ke ako ai na Gagana Pahefika
  • Fakatinoga tāua 3: Faufau ni hikomaga mo na gagana Pahefika ke fakaaogā hō, ma fakaaogā i hō he mea


Ko ō tatou komiuniti nae galulue malohi ke fatufatu ma taupau a tatou gagana i kinei i Aotearoa.  E lahi na itu kaigā polokalame i te komiuniti nae fehoahoani ki te fakaolaolaga o na gagana e aofia ai na Vaiaho ona Gagana ma na mea fai a te komiuniti.


Kua iei nei ni gaoioiga a he vahega i loto o Ākoga ke lagolago na gagana Pahefika ma tuku atu ni lihohi ki tamaiti ākoga ke akoako ma apoapo fakalelei ai a latou gagana.