Tokelauan (Gagana Tokelau)

Updated 29 March 2020

TOKELAUAN TRANSLATION

COVID-19 New Zealand is currently at Alert Level 4 -Tokelau Translation

Rev Iuata Pue gives a message of support to the Tokelau community

 A message to our Tokelau community from Nive Timo on Alert Level 4. Translation begins at 2.39mins. Nofo i te fale - Fakafetai

_____________________________________________________________________________________________

COVID-19 New Zealand Alert Level 3-Tokelau Translation

Rev. Elder Suamalie Iosefa Naisali who has stepped in to share the Tokelau key messages - translation begins at 2.57mins.

A message for our Tokelau Community from Rev. Iutana Pue

Fekau taua agai ki te famai COVID-19 Coronavirus Outbreak tenei kua pepehi

  • COVID-19 e lahi pepehi mai na pihipihi e maua kafai koe e mafatua pe tale, e hili atu to nofo i te fale ma fakaeteete ai kafai koe e tauale, mafatua pe tale ki te gauga o to lima ite tulima, ma fafano lelei o lima i he meamoli (ma holo ke mamago lelei!)
  • Kafai koe e popole ma e manakomia e koe he fehoahoani ma he lapatakiga mai he fomai, vili ki te numela a te Healthline 0800 358 5453e he totogia ma kua fakapitoa mo te famai tenei COVID-19, e tatala 24 itula i te aho, mo te vaiaho katoa – na aho e fitu o te vaiaho.
  • Ko na lapatakiga agai ki na femalagakiga i te va o fenua e kikila ma Iloilo lelei i te taimi nei – hiaki te Safe travel websitevena foki ma te itulau a IATA’ (IATA Travel Centre websitekafai eiei ni au Malaga ki fafo e loma nei.
  • Moni fakamatalaga fou pe ko ma ni tala mautinoa hiaki ifo te laupepa tenei:https://covid19.govt.nz/

Resources

Level 4: Your stay at home plan (Gagana Tokelau) 

Level 3: What it means (Gagana Tokelau) 

What you need to know about COVID-19 Factsheet (Gagana Tokelau)

COVID-19 Alert levels table (Gagana Tokelau) 

 YouTube videos (Gagana Tokelau)