Rotuman

Updated 29 March 2020

Rotuman Translation 

COVID-19 New Zealand is currently at Alert Level 4 -Rotuman Translation

Sopapelu Samisoni gives a message of support to the Rotuman community

A message to our Rotuman community from Nataniela Amato-Ali on Alert Level 4. Translation begins at 2.30mins.

COVID-19 New Zealand Alert Level 3 -Rotuman Translation

Nataniela Amato-Ali who has provided our Rotuman translation of Minister's key messages - translation begins at 2.55mins.

A message for our Rotuman Community from Sopapelu Samisoni

Rogrog ne mou se COVID-19 Coronavirus

  • COVID-19 forås a‘ti‘ ‘e fifih ne leum ‘e he‘jia ma koho, ma av ne ‘äe ‘af‘afa fu‘ ‘e ‘ou hanue ta la po la fu‘ḁkia forås ne ‘af‘af te‘is; he‘jiḁ ma koh se ‘ou isfu ne si‘u ma sor a‘lelei ‘ou si‘u ‘e sop ta (ma a‘mamas a‘lelei pau!)
  • Kepoi ka ‘äe kokon ‘e rēko ‘af‘af te‘is ma pā ‘es hḁiasoag la a‘tafan, Healthline ma ‘on majat väe pau se COVID-19 he‘ se 0800 358 5453 ma säe ofrau se ta le‘et la hḁifäegag ‘e av het ma, ‘e laloag ne gasav ta, rån ne pӧg.
  • Nōnō ka ‘äe ‘amnåk‘åk la rou Niu Sirḁgi la la‘ se ta hanuḁ sousou, figalelei ka ‘äe kat seminte rou ra Niu Sirḁgi, hat ma sḁkior se Safe travel website ma IATA Travel Centre website tape‘ma.
  • Kepoi ka ‘äe pa ‘inea a‘toton, a‘fumou‘åk ne aier‘åk rogrog ne mou se ‘af‘af te‘is ma figalelei ma hat se: https://covid19.govt.nz/

 Resource

YouTube videos (Rotuman)