Ministry for Pacific Peoples — Lea Faka Tonga | Tonga COVID-19 Vaccination Information in Tongan (Lea Faka-Tonga) Skip to content

Lea Faka Tonga | Tonga

Lea Faka Tonga | Tonga

Ko e huhu malu‘i COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Ko e ngaahi huhu maluʻi ʻoku malu mo hao pea ola leleí ko ha konga mahuʻinga ia ʻo e founga ʻoku mau maluʻiʻaki ʻa Nuʻu Silá ni mo hotau ngaahi fonua kaungāʻapi ʻi he Pasifikí meí he COVID-19. ʻE to e mahuʻinga foki ʻa e ngaahi huhu maluʻí ki he ʻetau fakaakeake fakaʻekonōmiká pea mo hono to e fakaava ʻo hotau ngaahi kauʻāfonuá.

ʻE taʻetotongi pē ʻa e ngaahi huhu maluʻi COVID-19. ʻE ʻikai tuʻutuʻunia pau atu ʻa e kakai ia ʻo Nuʻu Silá ni ke nau fakahoko ʻa e huhu maluʻí.

ʻE ʻoatu ʻe he ngaahi huhu maluʻi COVID-19 ha malu meí he vailasí ʻi he kahaʻú. Kā kuo pau ke tau takitaha fakahoko ‘a hotau fatongia ke taʻofi ʻa e COVID-19 mei hotau ngaahi komiunitií. Kuo pau ke tau hokohoko atu hono tauhi ‘etau ngaahi lao Koula ʻe fá: fanofano ʻo e ongo nimá, huluʻi ʻo e ngaahi QR codes, fakamoʻui ʻa e Bluetooth mo e nofo ʻi ʻapi ‘o kapau ʻoku tau ongoʻi puke.

ʻI heʻetau hū atu ki he tūkunga foʻou ko ʻeni ʻo ʻetau feinga ke taʻofi ʻa e COVID-19, ʻoku to e mahuʻinga ange ‘i he taimí ni ke tau maʻu ʻa e ngaahi fakamatalá meí he ngaahi maʻuʻanga fakamatala kuo ʻosi fakangofuá. ʻOku kaunga kovi ʻa e fakamatala ‘okú ne takihalaʻi kitautolu ʻi ha taimi ʻoku fiemaʻu ai ke tau fengāueʻaki fakataha ke ikunaʻi ʻa e vailasí. Te ke lava ʻo maʻu atu ha fakamatala falalaʻanga mei hoʻo Toketā Fakafāmilí, Healthline, hoʻomou Poate Fakavahe ki he Moʻui Leleí (District Health Board), Potungāue Moʻuí (Ministry of Health) pea mo e uepisaiti Unite Against Covid-19, www.covid19.govt.nz

Ko hono fokotuʻu haʻo ʻapoinimeni ke fakahoko ai ho huhu maluʻi mei he COVID-19
Booking your COVID-19 vaccination

Huhu malu‘í kihe COVID-19
COVID-19 vaccine frequently asked questions

‘Ilo‘i ‘a e taimi te ke ala ma‘u atu ai hao huhu malu‘i
Find out when you can get a vaccine

Ko e palani ‘a Nu‘u Silá ni ki hono fakahokohoko atu ‘o e huhu malu‘í
New Zealand's vaccine rollout plan

Ko ho‘o ma‘u atu ho huhu malu‘i COVID-19: me‘a ke ke ‘amanaki atu ki aí
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Hili ho huhu malu‘í
After your immunisation