Ministry for Pacific Peoples — Te Gagana Tokelau | Tokelau COVID-19 Vaccination Information in Tokelauan (Gagana Tokelau) Skip to content

Te Gagana Tokelau | Tokelau

Te Gagana Tokelau | Tokelau

Ko te tui puipuia o te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Ko he vāega tāua lahi lele ki te gāluega a ki tātou ke puipui ia Niu Hila ma ō tātou atunuku Pahefika tuākoi mai te COVID-19. Ko nā tui puipuia foki e aogā ke toe fakalelei ai te tātou tamā-o-kāiga vēnā ki te toe tatalaga o nā alāvaka.

Ko nā tui puipuia o te COVID-19 e hē totōgia. E hē fakamālohia ki te lautele o tagata Niuhila.

Ko nā tui puipuia o te COVID-19 e puipuia ai mai te hiama i te lumanaki. Kae, ko ki tātou uma lele e tatau ke gālulue fakatahi ke tāofi ki fafo te COVID-19 mai ō tātou komiuniti. Ko ki tātou e tatau ke mulimuli tūmau ki nā tūlāfono faka-aulo e fā: fafano na lima, puke na numela QR, kī te Bluetooth ma nofo i te fale kāfai e hē mālohi.

Ko nā tāimi fōu iēnei i ā tātou puipuiga ki te COVID-19, e hili atu lele te tāua i te taimi tēnei ke maua na fakamatalaga mai i ni vāega fakahalalau pāhia. Ko nā fakamatalaga hehē e fakakinoa a tātou gāluega i he taimi e tatau ai ki tātou ke gālulue fakatahi ke fakaumatia te hiama. E maua e koe ni fakamatalaga lelei ma fakamoemoegia mai; tō fōmai kāiga, telefoni a te ola mālōlō Healthline, te falemai i te kogāfenua e nofo ai koe (District Health Board), te Matāeke tau te Ola Mālōlō (Ministry of Health) ma te kupega a te mālō fakatatau ki te Covid-19 (Unite Against Covid-19) www.covid19.govt.nz

Fakatonu hō āvanoa ke fai tō tui puipuia ki te COVID-19
Booking your COVID-19 vaccination

Tui puipuia o te COVID-19
COVID-19 vaccine frequently asked questions

Te peleni fakaholo o nā tui puipuia a Niu Hila
New Zealand's vaccine rollout plan

Kāfai e fai tō tui puipuia: niā nā mea e tutupu
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Kāfai e uma te fai o tō tui puipuia
After your immunisation