Ministry for Pacific Peoples — Te taetae ni Kiribati | Kiribati COVID-19 Vaccination Information in Kiribati (Te taetae ni Kiribati). Skip to content

Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Te iti ae tan ma n omwaka e rang kakawaki ibukin kamanoaia kain Nutiran ma aban te Betebeke aika irarikira ma n te COVID-19. A rang kakawaki naba iti n totoko aikai ibukin manga karikirakean kaubwain abara ao kaukan ara matabaiawa.

Akea boon te iti n totoko ibukin te COVID-19 nakoia nake ana itinaki. E aki naba kairoroaki te botanaomata i aon Nutiran bwa a na kabongana.

Te iti n totoko ibukn te COVID-19 e na kamanoko ma n te virus ibukin taai aika a na roko. Ma ti riai n teimatoa ni karaoi tabera n totokoa te COVID-19 man ara community. Ti riai n iri nanon ara kibunikora ake aua: te tebo bai, scanning QR codes, kamaiuan te Bluetooth ao te tiku n te mwenga ngkana iai namakinan te aoraki.

Ngkai ti a manga roko n te mwaneka ae boou i aon ara buaka ni kaitara COVID-19, ea rang riki ni kakawaki karekean rongorongo aika eti raoi. Kairuan rongorongo a kaitarai ara waaki n te tai ae ti kainanoia bwa tina mwakuri ni kabane n kamauna te virus aio. A kona n reke rongorongo aika eti raoi ma n taabo aikai; am Taokita, te Healthline, am District Health Board, Botaki ni Kuakua n te Tautaeka ao ana website te Unite Against Covid-19 www.covid19.govt.nz

Kabaean am tai ni itinaki n te iti n totoko ibukin te COVID-19
Booking your COVID-19 vaccination

Te Iti ibukin te COVID-19 (Vaccine)

COVID-19 vaccine frequently asked questions

Ana babaire Nutiran ibukin wakinan te iti n totoko
New Zealand's vaccine rollout plan

Itinakim n te iti n totoko ibukin te COVID-19: Tera ae e kantaninga bwa ena riki
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Imwuin Itinakim n te iti n totoko
After your immunisation