Tonga (Lea Faka-Tonga)

New Zealand is at Alert Level 1

Ko e tokotaha kotoa pē ʻi Nuʻu Sila ʻoku fiemaʻu ia ke ne:

  • Toutou fanofano mo holoholoʻi ke mātuʻu hono ongo nimá ke tāmateʻi ai ʻa e vailasí. Ngāueʻaki ha koa mo ha vai ʻo ʻoua ʻe toe nounou ange ʻi he sekoni ʻe 20. Holoholoʻi ke mātuʻaki mātuʻu.
  • ʻUfiʻufiʻi ʻa e talé mo e mafatuá, ʻo hangē ko ha tale pe mafatua atu ki hono tuiʻinimá.
  • Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo e fuluú, nofo pē ʻi ʻapi, telefoni ki hoʻo toketaá pe Healthline pea maʻu atu mei ai ha faleʻi ki hano fakahoko ʻo hao sivi. ʻOua naʻá ke folau, ʻalu ki he akó pe ʻalu ki he ngāué.
  • Muimuiʻi ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí pea mo hai ʻoku mou fesiofakí. Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, ha pepa tohinoa ki he COVID-19 pe ko hano hiki tohi ʻo ha ngaahi nouti.

Previous video updates in Lea Faka-Tonga

Episode 14: 28 February 2021
Episode 13, 18 February 2021
Episode 12, 15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Tonga Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6
Episode 5
Episode 4
Episode 3
Episode 2 
Episode 1

Translations and resources 

Fakamatala ki he ngāue (response) ‘a Nu‘u Silá ni ki he COVID-19 ‘i he Lea Faka-Tonga
Huhu malu‘í kihe COVID-19: COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions
Lea Faka Tonga Scan QR Codes Poster