Skip to content

Lea Faka-Tonga | Tonga

Lea Faka-Tonga | Tonga

Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga tatau mo e fuluú (flu), pe faka’ilonga ‘o e COVID-19, kātaki ʻo nofo pē ʻi ʻapi pea telefoni taʻetotongi ki he Healthline ʻi he 0800 358 5453 pe ki hoʻo toketaá ki ha faleʻi felāveʻi mo hao sivi. Manatuʻi, ʻoku taʻetotongi pē ke fai hao sivi.

Kapau ‘oku hoko atu ha me’a fakatu’upakē, telefoni ki he 111 ‘i he taimi pē ko iá.

ʻI he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3 kuo pau ke ke:

 • Tauhi ke mita ʻe 2 ho vā mamaʻo meí he niʻihi kehé ʻi he taimi ʻokú ke mavahe ai mei ʻapí, pe mita ʻe 1 ʻi he ngaahi ngāueʻangá.
 • Tui ha ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú kapau:
  • ʻokú ke taʻu 12 pe lahi ange ʻi ha ngaahi feituʻu fakatokolahi ʻi fale hangē ko e. ngaahi, misiumé mo e ngaahi molo faiʻanga fakataú.
  • ko ha tokotaha ngāue koe ʻokú ke ngāue femātaaki mo ha kau kasitomā ʻi ha ngaahi feituʻu talitaliʻanga kakai pe ngaahi feituʻu fakatokolahi.
  • ʻoku faingataʻa ʻa e tauhi ʻo e fevāmamaʻoʻakí (ʻoku ʻikai ke fiemaʻu pau atu ʻeni ia ka ʻoku mātuʻaki tapou atu ke fakahoko).
 • Muimuiʻi ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí mo e kakai ʻoku mou feohí. Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, ha tohinoa ʻa Nuʻu Sila ki he COVID (NZ COVID tracer booklet), pe hiki tohi ha ngaahi fakamatala.
 • Nofo maʻu ʻi ʻapi kapau ʻokú ke puke. ʻOua naʻá ke ʻalu ki he ngāué pe akó. ʻOua ʻe fakafeohi mo ha niʻihi kehe.
 • Telefoni ki he Healthline ke fokotuʻutuʻu hao sivi kapau ʻoku hā mai hao ngaahi fakaʻilonga ki he COVID-19. Kapau ʻe fakahoko hao sivi COVID-19, nofo maʻu ʻi ʻapi ʻo fakamavaheʻi koe kaeʻoua kuo maʻu atu ho ngaahi olá.
 • Nofo fakamavaheʻi leva kapau ʻoku fakahoko atu ke ke fai pehē ni.
 • Toutou fanofano pea holoholo mātuʻu maʻu pē ho ongo nimá.

ʻIlo lahi ange fekauʻaki mo e:

Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 3

Siví

Ngaahi feituʻu ʻoku fai ki ai ʻa e tokangá

Muimuiʻi ʻo e ngaahi fetuʻutaki vā ofí

Ko e vailasi COVID-19 mo hono ngaahi fakaʻilongá

ʻI he Fakatokanga Lēvolo 2 kuo pau ke ke:

 • Tauhi ha mita ʻe 2 ho vā mamaʻo meí he niʻihi kehé ʻi he taimi ʻokú ke mavahe ai mei ʻapí, pe mita ʻe 1 ʻi he ngaahi ngāueʻangá.
 • Tui ha meʻa ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú kapau:
  • ʻokú ke taʻu 12 pe lahi ange ʻi ha ngaahi feituʻu fakatokolahi ʻi fale hangē ko e ngaahi laipelí, misiumé mo e ngaahi molo faiʻanga fakataú.
  • ko ha tokotaha ngāue koe ʻokú ke ngāue femātaaki mo ha kau kasitomā ʻi ha ngaahi feituʻu talitaliʻanga kakai pe ngaahi feituʻu fakatokolahi.
  • ʻoku faingataʻa ʻa e tauhi ʻo e fevāmamaʻoʻakí (ʻoku ʻikai ke fiemaʻu pau atu ʻeni ia ka ʻoku mātuʻaki tapou atu ke fakahoko).
 • Muimuiʻi ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí mo e kakai ʻoku mou feohí. Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, ha tohinoa ʻa Nuʻu Sila ki he COVID (NZ COVID tracer booklet), pe hiki tohi ha ngaahi fakamatala.
 • Nofo maʻu ʻi ʻapi kapau ʻokú ke puke. ʻOua naʻá ke ʻalu ki he ngāué pe akó. ʻOua ʻe fakafeohi mo ha niʻihi kehe.
 • Telefoni ki he Healthline ke fokotuʻutuʻu hao sivi kapau ʻoku hā mai hao ngaahi fakaʻilonga ki he COVID-19. Kapau ʻe fakahoko hao sivi COVID-19, nofo maʻu ʻi ʻapi ʻo fakamavaheʻi koe kaeʻoua kuo maʻu atu ho ngaahi olá.
 • Nofo fakamavaheʻi leva kapau ʻoku fakahoko atu ke ke fai pehē ni.
 • Toutou fanofano pea holoholo mātuʻu maʻu pē ho ongo nimá.

ʻIlo lahi ange fekauʻaki mo e:

Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 2

Siví

Ngaahi feituʻu ʻoku fai ki ai ʻa e tokangá

Muimuiʻi ʻo e ngaahi fetuʻutaki vā ofí

Ko e vailasi COVID-19 mo hono ngaahi fakaʻilongá