Skip to content

Lea Faka Tonga | Tonga

Lea Faka Tonga | Tonga

New Zealand is at Alert Level 1

Ko e tokotaha kotoa pē ʻi Nuʻu Sila ʻoku fiemaʻu ia ke ne:

  • Toutou fanofano mo holoholoʻi ke mātuʻu hono ongo nimá ke tāmateʻi ai ʻa e vailasí. Ngāueʻaki ha koa mo ha vai ʻo ʻoua ʻe toe nounou ange ʻi he sekoni ʻe 20. Holoholoʻi ke mātuʻaki mātuʻu.
  • ʻUfiʻufiʻi ʻa e talé mo e mafatuá, ʻo hangē ko ha tale pe mafatua atu ki hono tuiʻinimá.
  • Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo e fuluú, nofo pē ʻi ʻapi, telefoni ki hoʻo toketaá pe Healthline pea maʻu atu mei ai ha faleʻi ki hano fakahoko ʻo hao sivi. ʻOua naʻá ke folau, ʻalu ki he akó pe ʻalu ki he ngāué.
  • Muimuiʻi ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí pea mo hai ʻoku mou fesiofakí. Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, ha pepa tohinoa ki he COVID-19 pe ko hano hiki tohi ʻo ha ngaahi nouti.

Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 1| Living at Level 1

Tokoni ki he ngaahi fakamole ‘oku mātu‘aki fu‘u fiema‘ú | Help with essential costs