Skip to content

Te Gagana Tokelau | Tokelau

Te Gagana Tokelau | Tokelau

Kāfai koe e makalili, fulū, pe i ei ni ō āuga o te COVID-19, fakamolemole oi nofo i te fale ma telefoni te Healthline e hēai he totogi 0800 358 5453, pe ko tō fōmai kāiga mo ni fautūaga pe tatau ke fai hō hukehukega. Manatua, e hē i ei he totogi ke fai he hiakiga pe ko he hukehukega ki te fāmai.

Kāfai e i ei he fakalavelave fakafuaheki, telefoni vave te numela 111.

I te Tūlaga Fakailo 3 e tatau koe ke:

 • Fakamamao i he 2-mita ma iētahi tino i fafo o tō kāiga, pe he 1-mita i nā fale faigāluega.
 • Fai hō ufi mata kāfai:
  • ko koe e 12 ō tauhaga pe ova atu, e i loto i nā fale e fakaaogā e tagata lautele, vēia ko nā faletuhi, nā falemataāga ma nā koga e i ei ai nā falekoloa e lahi.
  • ko koe ei he kaufaigāluega e gālue fakafehāgaki ma nā tino i loto i nā falekaiga pe ko nā koga e fakaaogā e tagata lautele.
  • tau fakamamaogia ma iētahi tino e faigatā (e hē ko he fakatonuga tēnei kae e fautuagia lahi lele ke fai.
 • Mātau na koga e fano koe ki ei ma ko ai foki te fetaui koe ki ei. Fakaaogā te polokalame NZ COVID Tracer app, he tuhi fakapitoa NZ COVID tracer, pe fakamaumau ki lalo.
 • Nofo i te fale kāfai ko koe e tauale. Ko koe nahe fano ki te gāluega pe ko te āoga. Koe nahe fano oi eva tāfao mani uō pe ko ni kāiga,
 • Telefoni ki te Healthline ke fakatonu hō hukehukega ke fai kāfai e i ei ni ō āuga o te COVID-19. Kāfai e fai hō hukehukega ki te COVID-19, fano oi nofo kehe i te fale, ke pā ki te taimi e maua ai tō lipoti
 • Fano fakavave oi nofokehea lava koe kāfai koe e fakatonu atu ke nofokehea.
 • Fafano ma fakamamago ō lima i taimi uma e tatau ai.

Kikila ki nā tahi fakamatalaga āgai ki te:

Te ōlaga i te Tūlaga 3

Hukehukega

Kogāmea e tatau ke iloa

Hakiliga ma te fakafehokotakiga o nā tino (Contact tracing)

Ko te hiama COVID-19 ma nā āuga

I te Tūlaga Fakailo 2 e tatau koe ke:

 • Fakamamao i he 2-mita ma iētahi tino i fafo o tō kāiga, pe he 1-mita i nā fale faigāluega.
 • Fai hō ufi mata kāfai:
  • ko koe e 12 ō tauhaga pe ova atu, e i loto i nā fale e fakaaogā e tagata lautele, vēia ko nā faletuhi, nā falemataāga ma nā koga e i ei ai nā falekoloa e lahi.
  • ko koe ei he kaufaigāluega e gālue fakafehāgaki ma nā tino i loto i nā falekaiga pe ko nā koga e fakaaogā e tagata lautele.
  • tau fakamamaogia ma iētahi tino e faigatā (e hē ko he fakatonuga tēnei kae e fautuagia lahi lele ke fai.
 • Mātau na koga e fano koe ki ei ma ko ai foki te fetaui koe ki ei. Fakaaogā te polokalame NZ COVID Tracer app, he tuhi fakapitoa NZ COVID tracer, pe fakamaumau ki lalo.
 • Nofo i te fale kāfai ko koe e tauale. Ko koe nahe fano ki te gāluega pe ko te āoga. Koe nahe fano oi eva tāfao mani uō pe ko ni kāiga,
 • Telefoni ki te Healthline ke fakatonu hō hukehukega ke fai kāfai e i ei ni ō āuga o te COVID-19. Kāfai e fai hō hukehukega ki te COVID-19, fano oi nofo kehe i te fale, ke pā ki te taimi e maua ai tō lipoti
 • Fano fakavave oi nofokehea lava koe kāfai koe e fakatonu atu ke nofokehea.
 • Fafano ma fakamamago ō lima i taimi uma e tatau ai.

Kikila ki nā tahi fakamatalaga āgai ki te:

Te ōlaga i te Tūlaga 2

Hukehukega

Kogāmea e tatau ke iloa

Hakiliga ma te fakafehokotakiga o nā tino (Contact tracing)

Ko te hiama COVID-19 ma nā āuga