Skip to content

Fäeag Rotųam | Rotuman

Fäeag Rotųam | Rotuman

Nōnō ka ʻӓe pō ‘e maså‘ ta ne fakʻioag ne ʻafʻaf teʻis COVID-19 noʻom, figalelei ma fūʻ ʻe ou hanue ta ma heʻ se Healthline ʻe sal ne kat aʻnoa tӧg ʻe ra ʻe 0800 358 5453; ne ʻou tḁk ta ne tes tӓe iḁ ʻea ʻe hün se ʻafʻaf teʻis. Ma se maoʻåk ne kat tӧg ʻe ra nōnō ka ʻäe pā kelʻåk la sḁkiroa ne ʻäe pō ʻe ʻafʻaf teʻis.

Nōnō ka ta tēet la sok a‘ferehit, he‘ mij pḁu se 111.

ʻE Tohige tē ʻon Folu ʻӓe kop pḁu la:

 • Noh väevā la hḁiatḁuḁg ma mīta he ruḁ ʻe av ne iris hoto e ʻe oris nohoga,
  ma mīta het ʻe ut garueaga.
 • kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou ‘isu ma nuju ‘e av ne ‘äe hӧt ‘e sal ne hoa‘ tӧg sal ofrḁu, hӧt ‘e ‘ahḁifere, motoka ne hoa‘ tӧg sal ofrḁu (taxi) ne av ne ‘äe hӧt ma ta le‘ hoi‘ḁkit (ride-share), ‘e ut garueag ne mou se maj ne måür fakforo ma pesnese ma kampanē ne noh säe la‘ mo. Ma tē leleit la kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou ‘isu ma nuju ‘e av ne noanoa la noh väevā ma ta le‘ hoi‘ḁkit.
 • Sor ʻou siʻu ma aʻmamas aʻlelei pḁu ʻe teʻ ne ava.
 • Noh matḁʻ la afʻåk teʻ ne ut tūtū ne ʻӓe laʻ sin ma famör ne ʻäe hḁipōag ma. Aʻesʻaoʻåk ʻe NZ COVID Tracer app, ne Covid-19 tracer booklet, ne fåʻ ma aʻfåk ut tūtū ne ʻäe laʻ sin ʻe ta laloag puk het.

Nōnō ka ʻӓe ʻafʻaf, ma nōnō ʻe ʻou hanue ta. Se laʻ se garue ne rako. Se hḁisuliḁg ne hḁiʻopoag ma ta leʻ hoiʻḁkit.

Nōnō ka faksorʻḁkim ma rakʻåk ne ʻäe kop la noh pūʻatā ma ʻe foh fak matanitū ʻӓe kop la aʻsok mij pḁu teʻ ne tē ne rakʻḁkim.

Nōnō ka ʻӓe kelʻåk hün se COVID-19, ʻӓe kop la tḁupir se foho ma fuʻ ʻe ʻou hanue ta la noh pūʻatā se av het ne ʻäe la pō ʻou aierʻḁkiget ne ʻӓe kat pō ʻe ra ʻe ʻafʻaf teʻis.

ʻOs nohnoho ʻe Tohige tē ʻon Folu (3)

Sḁkior se ut teʻis la pō rogrog ne mou se COVID-19 ma fakiʻoag ne ʻafʻaf ta

Sḁkior se ut teʻis la pō rogrog ne mou se ʻou la kelʻḁkit ʻe rēko ʻafʻaf ta

Sḁkior se ut teʻis la pō rogrog ma ʻamnåk ne mou se Bluetooth tracing

ʻE Tohige tē ʻon Rua ʻӓe kop pḁu la:

 • Noh vӓevā la hḁiatḁuag ma mīta he ruḁ, ma mīta het ʻe ut garueaga
 • kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou ‘isu ma nuju ‘e av ne ‘äe hӧt ‘e sal ne hoa‘ tӧg sal ofrḁu, hӧt ‘e ‘ahḁifere, motoka ne hoa‘ tӧg sal ofrḁu (taxi) ne av ne ‘äe hӧt ma ta le‘ hoi‘ḁkit (ride-share), ‘e ut garueag ne mou se maj ne måür fakforo ma pesnese ma kampanē ne noh säe la‘ mo. Ma tē leleit la kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou ‘isu ma nuju ‘e av ne noanoa la noh väevā ma ta le‘ hoi‘ḁkit.
 • Sor ʻou siʻu ma aʻmamas aʻlelei pḁu ʻe teʻ ne ava
 • Fūʻ ʻe hanue ta nōnō ka iris pō ʻe masåʻ ta ne fakiʻoag ne masåʻ ta, heʻ se ʻoris tḁk ta ne Healthline ma laʻ la kelʻåk se irisa. Se hot la laʻ se ta ut hoiʻḁkit, ne laʻ se rako ne garue
 • Noh matḁʻ la afʻåk teʻ ne ut tūtū ne ʻӓe laʻ sin ma famör ne ʻäe hḁipōag ma. Aʻesʻaoʻåk NZ COVID Tracer app, ne COVID-19 tracer booklet, ne teʻ ne tē ne fåʻ ma afʻåk sio.

Hḁiʻopoag ʻon famori fak se tḁunåʻ la rot agʻesea, maneʻa ma tē fak ʻoafʻofa la tӧh ma ʻe famӧr tarḁu (100) ʻes ta.

ʻOs aragvaka ne ala la vaʻӧnʻåk ke se famӧr tarḁu (100) ʻes ta ka la ma ʻon tē ʻon rereg ne la kop la aierʻåk mumuḁ.

ʻOs nohnoho ʻe Tohige tē ʻon Rua (2)

Sḁkior se ut teʻis la pō rogrog ne mou se COVID-19 ma fakiʻoag ne ʻafʻaf ta(external link)

Sḁkior se ut teʻis la pō rogrog ne mou se ʻou la kelʻḁkit ʻe rēko ʻafʻaf ta(external link)

Sḁkior se ut teʻis la pō rogrog ma ʻamnåk ne mou se Bluetooth tracing