Skip to content

Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Te taetae ni Kiribati | Kiribati

New Zealand is at Alert Level 1

A kantaningaki kain Nutiran bwa a na riai:

  • Teboka ao kamwaua baimi n tainako ibukin kamatean te man aoraki aei (virus). Kabongana te tobu ao te ran n te maan ae aki kee ian 20 te tekan. Kamwaua raoi baim.
  • Nangoa ubum ngkana ko bekobeko ke ko mwatie, te katoto iaona ko bekobeko ke ko mwatie nakon mwanokan baim.
  • Ngkana iai iroum kanikinaean aorakin te mwaitoro ke te kabuebue, tiku ni mwengam, reitaki nakon am taokita ke te Healthline ao ongora taian kaetieti ibukin am tutuo. Tai mwananga ke tai nakonako, tai nakon te reirei ke te mwakuri.
  • Taua raoi mwin taabo aika ko a tia n nako iai ao antai aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te boki ibukin COVID-19 tracer, ke koroi mwia ni kabane.

Te maiu ao te maeka inanon karinan 1 | Living at Level 1