Skip to content

Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Ngkana ko ngako ke bekebeko (cold), ko flu, ke iai kanikinaean te COVID-19 iroum, taiaoka tiku ni mwengam ao tarebonia te Healthline ae akea boona iaon 0800 358 5453 ke am taokita n ongora ibukin tuoakim. Uringnga, are akea boon te tutuo.

Ngkana ko kainnanoa buokam ae tawe, tarebonia 111 n tai naba anne.

N te Karinan ni Kauring 3 ko riai:

  • Kawakina 2 te miita marangaia ma aomata i tinanikun mwengaia, ao 1 te miita n aia tabo ni mwakuri.
  • kabonganaan rabunan te ubu iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata ao ngkana ko nang tokara baom ni kiba, n te taxi ke ngkana ko ibuoka ni bao ma tabeman, n tabo ni kuakua ao n tabo ni bobwai ake a teimatoa ni uki. Ko kaumakaki bwa ko na riai ni kabongana rabunan te ubu ngkana e na kanganga te tauraroa ma are irarikim.
  • Teimatoa n teboka baim ao ni kamwaua.
  • Taua mwin taabo aika ko nako iai ao antai aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te Covid-19 tracer booklet, ke ko bon korea mwin mwanagam.

Ngkana ko aoraki, tiku ni mwengam. Tai nakon te mwakuri ke te reirei. Ko na aki reitaki ma aomata.

Ngkana ko a tia n tuangaki bwa ko na kaokoroko ao i an te tua ko riai ni karaoia n te tai ae waekoa.

Ngkana ko karaoa am tutuo ibukin te COVID-19, i an te tua ko riai n tiku ni mwengam ni kaokoroko ni karokoa e reke mwin am tutuo iroum.

Te maeka inanon te karinan 3 | Living at Level 3

Nora ikai te rongorongo i aon te virus ao ana kanikina te COVID-19

Nora ikai te rongorongo i aon te Tutuo

Nora ikai te rongorongo i aon te Bluetooth tracing

N te Karinan ni Kauring 2 ko riai:

  • Kateimatoa te tau raroa ae 2 te miita marangam ma aomata i tinanikun mwengam, ao 1 te miita n taabo ni mwakuri
  • kabonganaan rabunan te ubu iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata ao ngkana ko nang tokara baom ni kiba, n te taxi ke ngkana ko ibuoka ni bao ma tabeman, n tabo ni kuakua ao n tabo ni bobwai ake a teimatoa ni uki. Ko kaumakaki bwa ko na riai ni kabongana rabunan te ubu ngkana e na kanganga te tauraroa ma are irarikim.
  • Teboka ao kamwaua baim n tainako
  • Ngkana iai kanikinaean te aoraki iroum ae te kabuebue ke aorakin te mwaitoro ao ko riai n tiku ni mwengam.Tarebonia am taokita ke Healthline bwa ko na tuoaki. Tai mwananga, tai nakon te reirei ke te mwakuri
  • Taua mwin taabo ake ko nako iai ao aomata aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te boki ibukin COVID-19 tracer, ke koroi mwia ni kabane.

Te maeka inanon te karinan 2 | Living at Level 2

Nora ikai te rongorongo i aon te virus ao ana kanikina te COVID-19(external link)

Nora ikai te rongorongo i aon te Tutuo(external link)

Nora ikai te rongorongo i aon te Bluetooth tracing